Statut

Stowarzyszenia Allegrezza del Canto

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1

Stowarzyszenie o nazwie „ Stowarzyszenie Allegrezza del Canto”, zwane dalej Stowarzyszeniem jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem, o celach nie zarobkowych, powołanym dla osiągnięcia celów zawartych w niniejszym statucie.

§ 2

Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.

§ 3

Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a siedzibą władz Warszawa. Dla właściwego i pełnego realizowania swoich celów Stowarzyszenie może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 4

Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników.

§ 5

Stowarzyszenie może używać oznak i pieczęci na zasadach określonych w przepisach szczególnych.

§ 6

 1. Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o tym samym lub podobnym zakresie działania, na zasadach określonych w przepisach prawa.

Rozdział II

Cele i sposoby działania

§ 7

Celami działania Stowarzyszenia są:

 1. Pogłębianie wiedzy i upowszechnianie kultury i sztuki;
 2. Ochrona dóbr kultury i tradycji;
 3. Popularyzowanie twórczości muzycznej i promocja edukacji kulturalnej i sztuki;
 4. Rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
 5. Kształtowanie i umacnianie aktywnych postaw obywatelskich;
 6. Propagowanie idei edukacji i kształcenia przez całe życie;
 7. Podnoszenie wrażliwości, znajomości i zrozumienia otaczającego Świata przez członków Stowarzyszenia;
 8. Rozwój sprawności fizycznej, poprawa jakości życia oraz promocja zdrowego stylu życia;
 9. Organizowanie działalności edukacyjnej, charytatywnej, rekreacyjnej i turystycznej o kulturze i sztuce,
 10. Społeczno-wychowawcze działanie na rzecz umuzykalnienia dzieci i młodzieży;
 11. Integracja i współpraca międzypokoleniowa,
 12. Podnoszenie kompetencji i poziomu wiedzy obywateli w zakresie kultury i sztuki;
 13. Podnoszenie poziomu artystycznego członków Stowarzyszenia i innych osób w ramach amatorskiego - społecznego ruchu chóralnego i instrumentalnego;
 14. Promowanie integracji międzykulturowej i współpracy między społeczeństwami;
 15. Współdziałanie z innymi organizacjami na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i zachowania naturalnego środowiska.

1. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

 1. tworzenie zespołów chóralnych i instrumentalnych,
 2. dobrowolne zrzeszanie członków w amatorskich zespołach chóralnych i instrumentalnych.
 3. promowanie amatorskiego ruchu muzycznego w kraju i poza jego granicami,
 4. tworzenie sieci lokalnych grup muzycznych w środowisku miejskim i wiejskim, w kraju i za granicą,
 5. inicjowanie i organizowanie współpracy z ośrodkami edukacyjnymi dla szerszego udziału dzieci i młodzieży w zespołach chóralnych i instrumentalnych,
 6. współdziałanie z organizacjami krajowymi i zagranicznymi,
 7. tworzenie i opracowywanie programów edukacyjnych do realizowania m.in. w placówkach szkolnych, kulturalnych i społecznych,
 8. inicjowanie i prowadzenie prac naukowo-badawczych w zakresie historii i osiągnięć polskiego amatorskiego ruchu muzycznego,
 9. organizowanie, promowanie imprez i wydarzeń artystycznych,
 10. organizowanie warsztatów, zjazdów, sympozjów, konferencji i szkoleń,
 11. wydawanie pism, biuletynów i publikacji,
 12. tworzenie filmów edukacyjnych i kampanii społecznych,
 13. nagrywanie utworów i dystrybucję płyt,
 14. opracowywanie i wdrażanie innowacyjnych rozwiązań służących działalności w zakresie kultury, sztuki i edukacji społecznej,
 15. promowanie inicjatyw na rzecz edukacji muzycznej, udzielanie fachowej pomocy w podnoszeniu wiedzy muzycznej,
 16. promowanie inicjatyw na rzecz samokształcenia i edukacji przez całe życie,
 17. wspieranie inicjatyw i organizowanie działań prowadzących do lepszego poznania otaczającego świata, poprawy stanu zdrowia i jakości życia,
 18. tworzenie i prowadzenie tematycznych serwisów i portali internetowych.

Rozdział III

Członkowie, ich prawa i obowiązki

§ 9

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

 1. członków zwyczajnych,
 2. członków wspierających,
 3. członków honorowych.

§ 10

 1. Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna gotowa brać udział w realizacji celów Stowarzyszenia poprzez:
 • czynną działalność artystyczną i organizatorską w zespole chóralnym lub instrumentalnym
 • uczestniczenie w pracach organizacyjnych, wychowawczych i artystycznych Stowarzyszenia,
 • wykonywanie zadań wynikających z postanowień i uchwał władz Stowarzyszenia.

 1. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna zainteresowana działalnością Stowarzyszenia, która zadeklarowała na jego rzecz pomoc finansową lub rzeczową.
 2. Członkiem honorowym może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w realizację celów Stowarzyszenia, w inny szczególny sposób zasłużyła się dla Stowarzyszenia lub ma szczególne zasługi dla edukacji, kultury i sztuki.
 3. Członków zwyczajnych i wspierających przyjmuje w drodze uchwały Zarząd, na podstawie pisemnej deklaracji członka.
 4. Członkowie honorowi są przyjmowani przez Walne Zebranie Członków na wniosek 10 członków Stowarzyszenia.

§ 11

 1. Członek zwyczajny ma prawo:
  1. czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia,
  2. korzystania z dorobku, majątku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia,
  3. udziału w zebraniach, wydarzeniach i imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie,
  4. zgłaszania opinii, wniosków i postulatów na temat działalności Stowarzyszenia i pod adresem jego władz,
  5. korzystania z urządzeń, świadczeń i pomocy Stowarzyszenia, z zastrzeżeniem postanowień § 28.
 2. Członek zwyczajny jest zobowiązany do:
  1. aktywnego uczestniczenia w realizacji celów Stowarzyszenia,
  2. wykazywania aktywności w społecznej działalności chóru lub zespołu instrumentalnego działającego przy Stowarzyszeniu,
  3. przestrzegania statutu, regulaminów wewnętrznych i uchwał władz Stowarzyszenia,
  4. regularnego opłacania składek i innych świadczeń obowiązujących w Stowarzyszeniu.

§ 12

 1. Członkowie wspierający i honorowi mają prawa określone w § 11 ust.1 pkt 2-5.
 2. Członek wspierający jest obowiązany do regularnego wywiązywania się z deklarowanych świadczeń oraz przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia.
 3. Członkowie honorowi zwolnieni są z opłacania składek członkowskich.

§ 13

 1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje wskutek:
  1. rezygnacji z członkostwa w Stowarzyszeniu, zgłoszonej na piśmie Zarządowi,
  2. śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego,
  3. utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu,
  4. skreślenia z listy członków uchwałą Zarządu z powodu nie usprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich za okres co najmniej 1 roku, postępowania niezgodnego z celami i zasadami Stowarzyszenia, lub gdy członek nie bierze udziału w żadnej z form pracy określonej w statucie bez usprawiedliwienia przez okres 1 miesiąca. Od uchwały Zarządu przysługuje odwołanie w trybie ust. 2
  5. Skreślenia z listy członków Stowarzyszenia uchwałą Zarządu z powodu naruszenia przez członka postanowień statutu, niespołecznego lub niezgodnego z zasadami działania Stowarzyszenia, którym podważył dobre imię i autorytet Stowarzyszenia. Usuniętemu członkowi przysługuje odwołanie w trybie określonym w pkt.2.
  6. pozbawienia członkostwa honorowego uchwałą Walnego Zebrania Członków.
  7. Rozwiązania Stowarzyszenia.
 2. Zarząd zobowiązany jest niezwłocznie zawiadomić członka o skreśleniu, podając przyczyny skreślenia i wskazując na prawo wniesienia odwołania do Walnego Zebrania Członków w terminie 3 miesięcy od daty doręczenia zawiadomienia. Uchwała Walnego Zebrania Członków jest ostateczna.
 3. Do osób, którym odmówiono prawa członkostwa stosuje się odpowiednio zasady określone w ust. 2.

Rozdział IV

Władze stowarzyszenia

i struktura organizacyjna

§ 14

 1. Władzami Stowarzyszenia są:
  1. Walne Zebranie Członków,
  2. Zarząd,
  3. Komisja Rewizyjna.

§ 15

 1. Kadencja wszystkich wybieralnych władz Stowarzyszenia, Zarządu i Komisji Rewizyjnej, trwa 2 lata, a wybór ich członków odbywa się w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów uprawnionych.
 2. Kadencja każdorazowo rozpoczyna się w dniu dokonania wyboru przez Walne Zebranie Członków.
 3. Uchwały władz Stowarzyszenia podejmowane są zwykłą większością głosów, o ile szczególne postanowienia statutu nie stanowią inaczej.

§ 16

W przypadku zmniejszenia się składu wybieralnych władz Stowarzyszenia w czasie trwania ich kadencji, uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji. Kooptacji dokonują pozostali członkowie organu, którego skład uległ zmniejszeniu. W tym trybie można powołać nie więcej niż połowę składu organu. Kadencja wybranych w tym trybie członków organu Stowarzyszenia upływa wraz z kadencją pozostałych członków tego organu.

Rozdział V

Walne Zebranie Członków

§ 17

 1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
 2. W Walnym Zebraniu Członków udział biorą:
  1. z głosem stanowiącym - członkowie zwyczajni,
  2. z głosem doradczym - członkowie wspierający, honorowi i zaproszeni goście.
 3. Każdemu członkowi przysługuje jeden głos.
 4. Członkowie Zwyczajni mogą uczestniczyć w Walnym Zebraniu Członków wyłącznie osobiście.
 5. Walne Zebranie Członków obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne.
 6. Zarząd zwołuje Zwyczajne Walne Zebranie Członków raz na 2 lata w terminie nie późniejszym niż jeden miesiąc przed upływem kadencji Zarządu. W przypadku nie zwołania Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków w powyższym terminie przez Zarząd, zebranie zobowiązana jest zwołać Komisja Rewizyjna.
 7. Zarząd zwołuje Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków z inicjatywy własnej, lub na pisemny wniosek:
  1. Komisji Rewizyjnej, lub
  2. co najmniej 1/4 liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia,

w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. W przypadku nie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków w powyższym terminie przez Zarząd, zebranie zobowiązana jest zwołać Komisja Rewizyjna.

 1. O terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad Walnego Zebrania Zarząd zawiadamia wszystkich członków Stowarzyszenia przynajmniej z 14 dniowym wyprzedzeniem. Zawiadomienia można dokonać za pomocą: przesyłki pocztowej, kurierskiej, telefaxem albo poczty elektronicznej.
 2. W sytuacjach nadzwyczajnych Zarząd za zgodą Komisji Rewizyjnej może zwołać Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków bez zachowania 14 dniowego terminu powiadomienia. Zawiadomienia można dokonać za pomocą: przesyłki pocztowej. kurierskiej, telefaxem albo poczty elektronicznej.
 3. Walne Zebranie Członków jest zdolne podejmować uchwały w pierwszym terminie w obecności co najmniej połowy członków Stowarzyszenia, w drugim terminie, który może być wyznaczony o godzinę później tego samego dnia, bez względu na liczbę obecnych uprawnionych do głosowania.

§ 18

Do zakresu uprawnień Walnego Zebrania Członków należy:

 1. uchwalanie statutu i jego zmian,
 2. określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia,
 3. uchwalanie regulaminu Walnego Zebrania Członków,
 4. uchwalanie regulaminu działań chóru i orkiestry,
 5. określenie liczby członków wybieralnych władz Stowarzyszenia
 6. wybór i odwoływanie członków wybieralnych władz Stowarzyszenia,
 7. ustalanie wysokości składek członkowskich oraz sposobu ich uiszczania,
 8. ocena pracy członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej
 9. podejmowanie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla ustępującego Zarządu,
 10. rozpatrywanie i zatwierdzanie dwuletnich sprawozdań z działalności władz Stowarzyszenia,
 11. uchwalanie budżetu,
 12. rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia lub jego władze,
 13. nadawanie i pozbawianie godności członka honorowego,
 14. podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,
 15. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,
 16. podejmowanie uchwał w innych sprawach wniesionych pod obrady,
 17. odwoływanie lub zawieszanie w czynnościach Członków Zarządu na wniosek Prezesa Zarządu, Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, lub na wniosek co najmniej 1/4 członków Stowarzyszenia.

Rozdział VI

Zarząd

§ 19

 1. Zarząd kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia, zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków, reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność przed Walnym Zebraniem Członków.
 2. Zarząd jest wybierany przez Walne Zebranie Członków spośród członków Stowarzyszenia na okres 2 lat. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes.
 3. Zarząd składa się z 3 do 5 osób. W jego skład wchodzą Prezes, Skarbnik, członkowie Zarządu.
 4. Jeżeli skład Zarządu zmniejszy się o więcej niż połowę, wówczas przeprowadza się wybory uzupełniające na najbliższym nadzwyczajnym Walnym Zebraniu Członków.
 5. Do ważności uchwał Zarządu wymagana jest obecność na posiedzeniu co najmniej połowy pełnego składu Zarządu. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów.

§ 20

Do zakresu działania Zarządu należy:

 1. realizacja celów Stowarzyszenia oraz uchwał Walnego Zebrania Członków,
 2. opracowanie projektu budżetu,
 3. przyjmowanie i skreślanie członków wspierających w swoim zakresie działania,
 4. powoływanie Dyrygenta, będącego jednocześnie Kierownikiem Artystycznym oraz jego asystentów,
 5. powoływanie komisji, zespołów oraz określanie ich zadań,
 6. gospodarowanie majątkiem Stowarzyszenia,
 7. podejmowanie decyzji w sprawie nabycia lub zbycia majątku nieruchomego i ruchomego,
 8. podejmowanie uchwał o przynależności do innych organizacji,
 9. reprezentowanie Stowarzyszenia wobec władz państwowych lub innych podmiotów,
 10. zwoływanie Walnego Zebrania Członków,
 11. uchwalanie Regulaminu Prac Zarządu,

Rozdział VII

Komisja Rewizyjna

§ 21

 1. Komisja Rewizyjna jest władzą Stowarzyszenia powołaną do sprawowania kontroli nad jego działalnością.
 2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 osób wybranych spośród członków Stowarzyszenia.

Komisja Rewizyjna powołuje ze swego składu:

 1. przewodniczącego,
 2. zastępcę przewodniczącego,
 3. sekretarza

 1. Członkiem Komisji Rewizyjnej nie może być:
  1. członek organu zarządzającego ani osoba pozostająca z nimi w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia,
  2. osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej
  3. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji zwrot uzasadnionych kosztów.

§ 22

1. Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:

 1. Nadzorowanie działalności Zarządu,
 2. występowanie do Zarządu z wnioskami, wynikającymi z przeprowadzonych kontroli,
 3. zwoływanie Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków w razie nie zwołania go przez Zarząd w terminie lub trybie ustalonym statutem,
 4. składanie w czasie Walnego Zebrania Członków wniosków w przedmiocie udzielenia absolutorium Zarządowi,
 5. uchwalanie Regulaminu Prac Komisji Rewizyjnej,
 6. zatwierdzanie rocznych sprawozdań Zarządu z działalności Stowarzyszenia, w tym sprawozdania finansowego.

 2. Uchwały we wszystkich sprawach należących do zakresu działań Komisji Rewizyjnej zapadają zwykła większością głosów przy obecności co najmniej połowy jej członków.

§ 23

Zarząd zobowiązany jest do zajęcia stanowiska wobec wniosku Komisji Rewizyjnej wynikającego z przeprowadzonej kontroli w terminie 1 miesiąca od doręczenia wniosku Zarządowi.

§ 24

Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo brać udział w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.

Rozdział VIII

Majątek Stowarzyszenia

§ 25

 1. Stowarzyszenie czerpie środki na finansowanie swojej działalności z:
  1. opłat wpisowych i składek członkowskich,
  2. dotacji,
  3. darowizn, zapisów i spadków,
  4. zgromadzonego majątku,
  5. loterii i zbiórek, ofiarności publicznej
  6. prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej.

  2. Stowarzyszenie realizuje swoje cele zawarte w par. 8 pkt. 9 – 13 w ramach działalności odpłatnej niedochodowej lub działalności nieodpłatnej.

§ 26

 1. W ramach obowiązujących przepisów prawa Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, z tym, że cały dochód z tej działalności jest przeznaczony na realizację celów statutowych Stowarzyszenia.
 2. Działalność gospodarcza może być prowadzona wyłącznie w rozmiarach służących realizacji celów statutowych.

§ 27

 1. Do reprezentowania Stowarzyszenia oraz do zaciągania w jego imieniu zobowiązań majątkowych upoważnieni są Prezes samodzielnie lub dwóch innych członków zarządu łącznie.
 2. Umowy i inne czynności prawne w imieniu Stowarzyszenia:
  1. z Prezesem Zarządu – zawiera i podpisuje Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, w razie niemożności innych wskazany członek Komisji Rewizyjnej,
  2. z pozostałymi członkami Zarządu – zawiera i podpisuje Prezes Zarządu.

  § 28

  Stowarzyszeniu zabrania się:

  1. udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do jej członków, członków władz lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej "osobami bliskimi",
  2. przekazywania majątku Stowarzyszenia na rzecz członków, członków władz lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.

  Rozdział IX

  Zmiana statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia

  § 29

  1. Zmianę statutu oraz rozwiązanie Stowarzyszenia uchwala Walne Zebranie Członków większością 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania. z uwzględnieniem zapisu par.15 ust. 3.
  2. Zmiana statutu oraz rozwiązanie Stowarzyszenia mogą być przedmiotem Walnego Zebrania Członków wyłącznie wtedy, gdy sprawy te zostały umieszczone w porządku obrad Walnego Zebrania Członków. Do zawiadomienia określonego w § 17 ust. 8 należy dołączyć projekt stosownych uchwał.
  3. Uchwała o rozwiązaniu Stowarzyszenia określa sposób przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.